Trykte skjema

Tradisjonelle papirskjema er fremdeles aktuelt. Enten fordi utfylleren ikke har tilgang til pc eller fordi oppgaven/rutinen passer bedre til manuell utfylling.

Velg mellom hundrevis av papirskjema for de fleste fagområder:

Skole og undervisning
Fraværsregistrering, klassedagbøker, meldingsbøker, karakterutskrift, karakterbøker, skolebevis, elevsamtaler, elevmapper, omslag for vitnemål, varsler, protokoller osv.

Helse, omsorg og sosiale tjenester
Helsekort, vekstkurver (percentiler), veiekort, partogram, kontinuasjonsark, legemiddelrekvisisjon, tausheterklæringer, tilsynsførerrapport, støttekontaktrapport, søknad om økonomisk stønad, turnusplan, vederlagsberegning osv.

Eiendom og tinglysing
Kjøpekontrakter, festekontrakt, pantedokumenter, skjøte, tinglysingspapir, dokumentpapir.

Administrasjon
Taushetserklæring, egenmelding, personalmelding, permisjonssøknad, timelister, reiseregning, kjørebok, saksbehandlingsblad, møtebok, møtebokperm, protokoller, journaler osv.

Du finner også bevillingssøknader, parkeringskort, tvangsinnfordring, inkasso, kontorblanketter, oppmåling, skattekvittering osv. i nettbutikken.